Nasveti

Kaj storiti, če vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja

Kaj storiti, če vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja

Zakon o pravilih cestnega prometa v 22. členu (v nadaljevanju ZPrCP) določa ukrep prepovedi vožnje ter začasen odvzem vozniškega dovoljenja v primerih v naslednjih primerih:

  1. če voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja – do tega pride, kadar voznik v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov doseže, oz. preseže 18 kazenskih točk, za voznika začetnika pa ta meja znaša 7 kazenskih točk;
  2. če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana voznikova sposobnost za vožnjo;
  3. če voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju;
  4. če voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje;
  5. če voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali ne izkoristi predpisanega počitka;
  6. če je vozniško dovoljenje neveljavno.

 

Poleg tega se nadaljevanje vožnje prepove ter začasno odvzame vozniško dovoljenje tudi v primerih iz 107. člena ZPrCP (vpliv alkohola ali psihoaktivnih snovi na voznika).

 

Zakon torej določa odvzem vozniškega dovoljenja v primeru, ko voznik s storitvijo enega ali več prekrškov doseže oz. preseže 18 kazenskih točk (oz. voznik začetnik 7 kazenskih točk), vendar pa obstaja možnost, da se tudi v takšnem primeru odvzem vozniškega dovoljenja prepreči.

 

V primeru, ko voznik stori tako hud prekršek ali toliko prekrškov, da je posledica izguba vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču začasen odvzem vozniška dovoljenja. Če policist to ugotovi na kraju samem, vozniku takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško dovoljenje. Če se prekršek ugotovi s tehničnim sredstvom ali na drug način in voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju kršitve, o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odloči sodišče s sklepom.

 

Sodišče mora o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odločiti v 8 dneh od prejema zadeve. Zoper sklep o odvzemu vozniškega dovoljenja lahko voznik v treh dneh od prejema sklepa vloži ugovor, ki pa ne zadrži izvršitve sklepa (tj. odvzema vozniškega dovoljenja).

 

Voznik lahko v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja na sodišču vloži predlog, s katerim predlaga, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, dokler o zadevi ni odločeno. Za ugoditev predlogu, mora le-ta vsebovati opravičljive razloge, v okviru zakonskih kriterijev.

 

Predlogu za vrnitev vozniškega dovoljenja mora voznik priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, sicer se predlog zavrže. 

 

Zdravstveni pregled je možno opraviti pri pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravijo kontrolni zdravstveni pregled na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.  V primeru, da oseba opravlja kontrolni zdravstveni pregled zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, je pred izdajo zdravniškega spričevala potreben pregled pri psihologu. Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pridobi tudi podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih dejanjih v cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata za voznika in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju vozniških izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki vsebujejo te podatke.

 

Seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti je objavljen na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/pregledi-voznikov/kontrolni-pregledi-izvajalci-september-2019.pdf

 

Če iz zdravniškega spričevala izhaja, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, ter če narava in pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa, sodišče predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ugodi.

 

Ko sodišče izda sklep o (trajnem) odvzemu vozniškega dovoljenja, lahko voznik na sodišče naslovi predlog, s katerim predlaga odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Slednjega mora vložiti v petnajstih dneh od pravnomočnosti sklepa o odvzemu vozniškega dovoljenja.

 

Predlog za odlog odvzema vozniškega dovoljenja mora ravno tako kot predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja vsebovati razloge in okoliščine, ki kažejo, da odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa, k predlogu pa je potrebno priložiti tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, v primeru da le-to ni bilo priloženo že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

 

Če sodišče predlogu za odlog ugodi, vozniku hkrati določi preizkusno dobo v trajanju od 6 do 24 mesecev, znotraj katere ne sme storiti hujšega prekrška (tj. prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija 3 ali več kazenskih točk ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ter vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja). Poleg tega sodišče skladno z Zakonom o voznikih določi obveznosti, ki jih mora izpolniti, kot npr. udeležba na primernem rehabilitacijskem programu ali programu varne vožnje).

 

Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška, ter da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom odloči, da se vozniško dovoljenje vozniku ne odvzame.

 

Plačilo globe

V primeru tako hudih prekrškov, katerih sankcija je odvzem vozniškega dovoljenja, je pomembno opozoriti tudi na zelo visoke globe, ki jih je potrebno plačati. 

 

Zoper plačilo globe obstaja možnost ugovora, če pa je voznik prekršek dejansko storil ter ga tudi priznava, lahko glede na svoje premoženjsko stanje ter življenjsko situacijo predlaga tudi obročno plačilo globe ali nadomestitev plačila globe z opravljanjem družbeno koristnega dela.

| Nazaj
Strokovna odličnost. Individualen pristop.