Področja delovanja in specializacije

Vaša skrb postane naša.

Nudimo širok spekter pravnih storitev zastopanja, svetovanja in izkušenega vodenja postopkov tako za pravne kot tudi za fizične osebe. Ob doslednem spoštovanju zaupnosti nudimo osebno in individualno obravnavo zadev ter zastopanje pred sodišči in državnimi organi. 

Svetujemo v slovenskem, angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku. V sodelovanju s strokovnjaki iz drugih področij v domačem in mednarodnem okolju (tuji odvetniki, revizorji, davčni svetovalci, notarji, tolmači) poskrbimo za celovito obravnavo pravne zadeve. Z poglobljenim razumevanjem specifičnih pravnih področij ter različnih gospodarskih panog rešujemo pravniške izzive ter pomagamo dosegati vaše cilje.

Odlikujejo nas hitri odzivi, jasni nasveti in učinkovitost pri uveljavljanju pravic strank. 

Svetujemo domačim in tujim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, javnim in zasebnim zavodom, občinam in drugim subjektom javnega in zasebnega prava v korporacijskih in gospodarskih zadevah. Stranke zastopamo in jim svetujemo v postopkih pred sodišči, upravnimi in drugimi državnimi  organi.

 • Svetujemo pri postopkih ustanavljanja, združitev, delitev, sprememb pravnoorganizacijskih oblik, prenehanja oziroma drugih statusno pravnih zadevah.
 • Nudimo pravno pomoč in svetovanje pri sestavi vseh vrst pravnih aktov, skupščinske dokumentacije ter ostale potrebne dokumentacije.
 • Sodelujemo pri pripravi, usklajevanju in sklepanju različnih gospodarskih pogodb (pogodba o licenci, pogodba o franšizi, pogodba o prenosu znanj in izkušenj - know  how, zavarovalna pogodba, prevozna pogodba, pogodba o distribuciji, špediciji, trgovskem zastopanju, posredovanju, komisijska pogodba, pogodba o asignaciji, cesija, poroštvo, pogodba o lizingu, pogodba o skupnih vlaganjih, itd.).
 • Opravljamo skrben pravni pregled gospodarskih subjektov.
 • Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi v vseh insolvenčnih postopkih, sestavljamo predloge za začetek stečajnih postopkov, prijavljamo terjatve in druge pravice v postopek prisilne poravnave, osebnega stečaja in stečaja pravnih oseb, spremljamo uradne objave, glasujemo v postopkih prisilne poravnave, itd..
 • Strankam svetujemo ter jih zastopamo v postopkih mirnega reševanja sporov.

V Odvetniški družbi MMI smo specializani za pravne preglede spletnih trgovin in pomoč pri njihovi uskladitvi z veljavno zakonodajo.

Z namenom, da strankam ponudimo celovit nabor storitev, sodelujemo s priznanimi zunanjimi finančnimi in davčnimi svetovalci ter strokovnjaki, predvsem na področju bančnega, finančnega oz. davčnega prava.

V Odvetniški družbi MMI smo posebej specializirani za svetovanje na področju javnih naročil. Glede na obsežne izkušnje s področja prava javnih naročil ponudnikom in naročnikom svetujemo v vseh fazah postopka javnega naročanja.

Naročnikom svetujemo pri izvedbi postopka javnega naročanja, kar vključuje svetovanje in pomoč pri:

 • izbiri ustreznega postopka oddaje javnega naročila,
 • pripravi pravnega dela dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročanja, 
 • svetovanju pri objavi javnega razpisa na portalu javnih naročil ter pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
 • svetovanju pri morebitnih pogajanjih, strokovnem in konkurenčnem dialogu, vodenje morebitnih pogajanj, strokovnega in konkurenčnega dialoga,
 • pripravi odgovorov in dodatnih pojasnil na razpisno dokumentacijo,
 • svetovanju pri objavi odgovorov in dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil ter pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
 • dopustnih dopolnitvah ponudbe po roku za oddajo ponudb,
 • pregledu ponudb, itd.

Strankam svetujemo v predrevizijskem in revizijskem oziroma pritožbenem postopku pred Državno revizijsko komisijo (DKOM), kjer pripravimo vso potrebno dokumentacijo in jih zastopamo v morebitnih sodnih postopkih.

Ponudnikom svetujemo pri posameznih dejanjih v postopku pripave in oddaje ponudbe, jih zastopamo na odpiranju ponudb in na vpogledih v ponudbe ter jim svetujemo v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Na področju prava javnih naročil za stranke izvajamo predavanja ter druga strokovna izobraževanja, pri čemer vsebino predavanj in strokovnih izobraževanj prilagodimo potrebam in željam strank, vendar vselej s poudarkom, da lahko stranke pridobljena znanja čim bolje izkoristijo in uporabijo v praksi.

Eno od pomembnih področij naše odvetniške družbe predstavlja področje delovnega prava, med katero sodi tudi specifično področje prava javnih uslužbencev. Glede na dolgoletne izkušnje na področju zastopanja, in sicer tako delodajalcev (gospodarskih družb, javnih in zasebnih zavodov, občin ter drugih subjektov na področju javnega in zasebnega prava), kot tudi delavcev, strankam svetujemo glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja ter zastopamo delavce in delodajalce na vseh ravneh njihovih medsebojnih razmerij.

Za delodajalce

 • svetujemo in podajamo pravna mnenja glede vseh delovnopravnih vprašanj,
 • sestavljamo in pregledujemo vse vrste pravnih aktov in pogodb, potrebnih za urejanje delovnih razmerij, kot so:
  • kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalcev, zakonsko obvezni oz. priporočani pravilniki ter drugi interni akti delodajalcev, kodeksi,
  • pogodbe o zaposlitvi, individualne pogodbe o zaposlitvi ter pogodbe zaposlitvi za vodstvene delavce, druge vrste pogodb povezanih z delovnim pravom,
 • svetujemo in pripravljamo vso potrebno dokumentacijo oziroma sodelujemo:
  • v disciplinskih postopkih,
  • postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi (redne odpovedi, izredne odpovedi, sporazumo prenehanje delovnih razmerij, odpovedi večjemu številu presežnih delavcev, itd.),
  • pri reševanju konfliktov med delodajalci in delavci.
 • zastopamo pred delovnimi in socialnim sodiščem in drugimi organi (delovna Inšpekcija, ipd.).

Delavcem svetujemo pri vseh vprašanjih povezanih z delovnim razmerjem, s pogodbo o zaposlitvi ter uveljavljanem njihovih pravic iz delovnega razmerja. Delavce zastopamo in jim svetujemo v postopkih pri delodajalcu (disciplinski postopki, postopki prenehanja pogodbe o zaposlitvi, itd.) ter nadalje v sodnih postopkih pred delovnimi in socialnim sodiščem.

Za stranke na področju delovnega prava in prava javnih uslužbencev izvajamo predavanja ter druga strokovna izobraževanja, pri čemer vsebino predavanj in strokovnih izobraževanj prilagodimo potrebam in željam strank, vendar vselej s poudarkom, da lahko stranke pridobljena znanja čim bolje izkoristijo in uporabijo v praksi.

Pravnim in fizičnim osebam svetujemo pri pridobitvi, izvrševanju in zaščiti pravic intelektualne lastnine, zlasti na področju avtorske in sorodnih pravic.

V okviru navedenega področja se med drugim posvečamo:

 • urejanju pogodbenih in drugih razmerij: priprava pogodb v zvezi s prenosom materialnih avtorskih pravic in varovanjem premoženjskih interesov avtorjev in drugih imetnikov pravic (primeri pogodb: pogodba o naročilu avtorskega dela, pogodba o izvedbi, pogodba o uporabi avtorskega dela, založniška pogodba, pogodba o »publishingu«, pogodba o filmski produkciji, pogodba o snemanju, ipd.),
 • varstvu pravic pred kršitvami (zlasti kršitvami na spletu in kršitvah v drugih digitalnih tehnologijah),
 • posredovanju v sporih med imetniki pravic in uporabniki avtorskih del,
 • področju kreativne industrije; v družbi smo specializirani za urejanje razmerij in uveljavljanje pravic na področju glasbe, filma (avdiovizualnih del), fotografije, literature, grafičnega oblikovanja, likovne umetnosti in druge kreativne industrije,
 • medijskemu prostoru in varstvu pravic v medijih,
 • urejanju razmerja med delodajalcem in delavcem kot avtorjem v zvezi s stvaritvijo avtorskih del.
 • strankam svetujemo pri vseh pravnih poslih v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oziroma drugim prometom nepremičnin in njenim financiranjem in zavarovanjem,
 • strankam svetujemo pri vseh pravnih poslih povezanih z gradnjo nepremičnin,
 • strankam svetujemo in jih zastopamo v zvezi z najemnimi razmerji,
 • sestavljamo in pregledujemo prodajne, najemne, gradbene in druge pogodbe glede nepremičnin,
 • stranke zastopamo v postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter v vseh v vseh sodnih postopkih, povezanih z nepremičninam,
 • za stranke opravljamo skrbne pravne preglede, katerih namen je pravni pregled nepremičninskih zavarovanj ali ureditev neurejenih nepremičninskih stanj,
 • izvajamo postopke vpisov v zemljiško knjigo ter postopke zavarovanj na nepremičninah; izvedemo tudi postopek delitve in vpisa etažne lastnine ter razdelitve nepremičnin.

Upnike in dolžnike zastopamo v vseh vrstah izvršilnih postopkov ter postopkov zavarovanja terjatev. Ko zastopamo upnike, pred vložitvijo predloga za izvršbo ter po potrebi tudi med postopkom opravimo poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnikov. Na podlagi rezultatov poizvedb se odločimo za najbolj primerno sredstvo in predmet izvršbe. Naše delo obsega vse aktivnosti od trenutka neplačila zapadlih obveznosti do trenutka popolnega plačila zapadle obveznosti.

Naše storitve med drugim zajemajo: 

 • preverjanje plačilne sposobnosti dolžnikov,
 • pisno opominjanje dolžnikov,
 • kontaktiranje z dolžniki,
 • vlaganje izvršilnih predlogov in zastopanje v izvršilnih postopkih pred sodišči v RS,
 • sodelovanje s tujimi odvetniki v primeru potrebe po izterjavi dolga v tujini,
 • svetovanje v postopku za izdajo evropskega plačilnega naloga (EPN),
 • svetovanje v postopku za izdajo evropskega naloga za izvršbo (Evropski izvršilni naslov- EIN).

Strankam svetujemo in jih zastopamo pred državnimi organi oziroma v vseh vrstah upravnih postopkov (varstvo osebnih podatkov, informacije javnega značaja, pridobitev gradbenega dovoljenja, denacionalizacijski postopki, postopki javnih razpisov za dodelitev javnih sredstev, koncesijski postopki, inšpekcijski postopki, itd....) ter nadalje v postopku upravnega spora.

V kolikor so bile strankam kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine in so stranke tudi že izčrpale vsa razpoložljiva redna in izredna pravna sredstva, se po predhodni proučitvi zadeve, predvsem v smeri možnosti uspeha stranke v postopku, odločimo za zastopanje pred ustavnim (ustavna pritožba) in evropskim sodiščem (pritožba na ESČP). Strankam, ki izkazujejo pravni interes, pripravimo pobudo za oceno ustavnosti določenega predpisa.

Stranke zastopamo v predkazenskem in kazenskem postopku, na vseh stopnjah postopka, kot obdolžence in kot oškodovance. Za slednje vlagamo tudi kazenske ovadbe, obtožne predloge ali zasebne kazenske tožbe ter uveljavljamo premoženjsko pravne zahtevke.

Stranke zastopamo tudi v vseh vrstah prekrškovnih postopkih (prometni, inšpekcijski in ostali področni prekrški).

Za stranke izvajamo predavanja ter druga strokovna izobraževanja, predvsem na področju delovnega prava oziroma prava javnih uslužbencev ter na področju prava javnih naročil.

Vsebino predavanj in strokovnih izobraževanj prilagodimo potrebam in željam strank, vendar vselej s poudarkom, da lahko stranke pridobljena znanja čim bolje izkoristijo in uporabijo v praksi.

Strokovna odličnost. Individualen pristop.