Nasveti

PRIHAJAJO NOVI UKREPI -  (PRVI) KROVNI ZAKON ZA POMOČ V ČASU EPIDEMIJE
Včeraj, dne 24. 3. 2020, so bile s strani Vlade RS predstavljene smernice za nove ukrepe pomoči gospodarstvu in posameznikom, ki bodo zdaj spisane v (prvi) krovni zakon za pomočv času epidemije zaradi koronavirusa. Predlog zakona naj bi bil pripravljen do konca tedna oziroma "v najkrajšem možnem roku".
Preberi več
Kaj nam prinaša novi Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
Namen zakona je zajeziti širjenje virusne okužbe, s tem pa zavarovati zdravje in življenje ljudi, hkrati pa še vedno omogočiti delovanje sodnih in upravnih organov ter nosilcev javnih pooblastil v nujnih zadevah. Zakon naslavlja tudi težave s pravočasnim uveljavljanjem pravic in obveznosti, s katerimi se soočajo mnogi državljani v tem obdobju.
Preberi več
Inšpektorji bodo poostrili nadzor!
Inšpektorat RS za delo poroča, da je v zadnjih dneh prejel več prijav, da delodajalci v svojih delovnih procesih ne izvajajo predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom ali pa so ti pomanjkljivi. Prav tako naj bi bilo ječ prijavljenih kršitev delovne zakonodaje. Zato bodo inšpektorji poostrili nadzor, so sporočili s pristojnega misnistrstva.
Preberi več
Možnosti za odlog in obročno plačilo davkov!
Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje preko eDavkov ali izjemoma preko elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.
Preberi več
Sprejeti so interventni zakoni za blažitev posledic koronavirusa (na DAVČNEM področju)!
Zakoni bodo objavljeni v Uradnem listu dne 28.3.2020, veljati pa začnejo dan po objavi. (29.3.2020)!
Preberi več
Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, kulturniki idr. zasebniki)
Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.
Preberi več
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP)
DZ je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo objavljen v Uradnem listu konec tega tedna, veljati pa bo začel dan po objavi (torej 29.3.2020)! 
Preberi več
Kaj storiti, če vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja
Zakon torej določa odvzem vozniškega dovoljenja v primeru, ko voznik s storitvijo enega ali več prekrškov doseže oz. preseže 18 kazenskih točk (oz. voznik začetnik 7 kazenskih točk), vendar pa obstaja možnost, da se tudi v takšnem primeru odvzem vozniškega dovoljenja prepreči.
Preberi več
O blagovni znamki in upravičenjih, ki izhajajo iz nje
Blagovna znamka je ena izmed pravic, ki jih ščiti Zakon o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1). Z njo se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja.
Preberi več
Kje pridobiti potrdilo o nekaznovanosti in druga potrdila iz kazenskih evidenc
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiski, certifikati itd.) o dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco. Za slednjo se šteje evidenca, ki je bila vzpostavljena na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.
Preberi več
Uveljavljanje nujnega deleža
Zakon o dedovanju v 7. členu določa dve podlagi za dedovanje, in sicer zakon ali oporoko. Z oporoko oporočitelj izrazi svojo voljo glede delitve svojega premoženja med svoje dediče, če pa oporoke ne napiše, se zapustnikovo premoženje deduje po določbah Zakona o dedovanju (zakonito dedovanje).
Preberi več
Varovanje poslovnih skrivnosti
Področje poslovne skrivnosti ter pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem določa Zakon o poslovni skrivnosti, ki se uporablja od aprila 2019. S tem zakonom je bila v slovenski pravni red prenešena Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in raz...
Preberi več
Kaj vse nam omogoča ZVEtL-1? (Obseg pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL-1)
Zaradi preteklih pravnih ureditev v naši državi, prihaja do situacij, ko etažni lastniki pogosto niso zemljiškoknjižni lastniki pripadajočih zemljišč (zemljiškoknjižni lastniki so npr. država, občina, razna gradbena podjetja idr.), kljub temu da jih uporabljajo oziroma jih imajo za svoja (primer: parkirišča ali otroška igrala pred bloki, ki jih uporabljajo stanovalci bloka, ipd.). V času družbene lastnine ta zemljišča večinoma niso bila točno določena ter tako tudi ne vpisa...
Preberi več
Kaj nam prinaša novela ZPP-E (veljava od 14.9.2017)
Novela ZPP-E v ureditev pravdnega postopka prinaša pomembne novosti. Poudarja načelo skrbnosti strank in njihovega (so)prispevanja k učinkovitosti in pospešitvi postopka ter h kakovosti sodnega varstva.
Preberi več
Nov zakon za etažne lastnike (ZVETl-1)
22. junija 2017 je bil sprejet Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVETl-1). Cilj zakona je omogočiti etažnim lastnikom v stavbah, zgrajenih pred 1. januarjem 2003, da na čim lažji in ekonomičen način dosežejo uskladitev nepremičninskih evidenc z dejanskim stanjem.
Preberi več
V veljavo je stopil novi Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
Z dnem 22.10.2016 je v veljavo stopil nov Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Novi zakon med drugim določa način delovanja kolektivnih organizacij, nadzor nad njimi, položaj imetnikov pravic in oblikovanje posebnih skladov.
Preberi več
Nova pravila o varstvu osebnih podatkov v EU
Dne 4.5.2016 sta bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena ključna gradnika novega zakonodajnega svežnja EU o varstvu osebnih podatkov.
Preberi več
Novosti na področju javnega naročanja
1. 4. 2016 je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki združuje tako klasično področje javnega naročanja, ki ga je prej urejal Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 kot tudi infrastrukturno področje javnega naročanja, ki ga je prej urejal Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - ZJNVETPS), zakon uvaja nekatere nove postopke, nekatere pa spreminja, nove so mejne vrednosti z...
Preberi več
Strokovna odličnost. Individualen pristop.